Оцінка цілісних майнових комплексів, бізнесу, цінних паперів, інтелектуальної власності

Компанія «Аелекон» проводить оцінку цілісних майнових комплексів, бізнесу, паїв, цінних паперів, майнових прав, нематеріальних активів, а також прав на об’єкти інтелектуальної власності, на підставі Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом Державного Майна України, та відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність в Україні» з 2012 року.

Оцінка цілісних майнових комплексів

Оцінка цілісних майнових комплексів – це визначення вартості підприємства та його структурних підрозділів (цеху, виробництва тощо). При цьому підсумовуються лише активи (без урахування зобов’язань та не виплачених лізингових угод). А вартість грошових потоків не враховує вартість запозиченого капіталу та повернення кредитів.

Такий підхід демонструє цінність саме цілісного майнового комплексу, як заводу, фабрики тощо, у припущенні оптимального його використання.

Оцінка бізнесу

Оцінка бізнесу – це визначення вартості активів та зобов’язань. А відповідно до Національного стандарту №1, бізнес визначається як господарська діяльність, що проводиться або планується проводитися з використанням активів цілісного майнового комплексу.

Оцінка цілісних майнових комплексів, бізнесу необхідна у таких випадках:

 1. Для застави основних засобів;
 2. Для оренди підприємства;
 3. Для продажу підприємства (бізнесу) чи його частини;
 4. При ліквідації підприємства чи реорганізації;
 5. Для купівлі-продажу частки (вкладу) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю;
 6. Під час здійснення інвестиційного проекту (визначення вихідної вартості бізнесу);
 7. При переоцінці основних засобів;
 8. При страхуванні тощо.

Оцінка цінних паперів

Оцінка цінних паперів – це визначення вартості акцій, боргових цінних паперів (облігацій та векселів), похідних цінних паперів (опціонів, ф’ючерсів) тощо.

Оцінка цінних паперів проводиться у таких випадках:

 1. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» — під час підготовки додаткової емісії акцій або викупу акцій;
 2. Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» – за зміни складу учасників господарських товариств;
 3. При приватизації;
 4. При купівлі-продажу часткових інтересів у бізнесі;
 5. Поділ власності;
 6. При заставі цінних паперів отримання кредиту тощо.

При оцінці цілісних майнових комплексів, бізнесу, паїв, цінних паперів, майнових прав, нематеріальних активів використовуються три основні підходи:

 • майновий,
 • дохідний,
 • порівняльний.

А відповідно до поставленого завдання, метою оцінки та умов використання результатів оцінки, можуть визначаються різні види вартості:

 • ринкова,
 • відновлювальна,
 • ліквідаційна,
 • інвестиційна та ін.

Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності

Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності – це визначення майнових прав інтелектуальної власності, що належать до об’єктів у нематеріальній формі.

Відповідно до Національного стандарту №4 оцінюються майнові права на такі об’єкти інтелектуальної власності:

 • літературні та художні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • компіляції баз даних (бази даних);
 • виконання;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин; породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торгові марки (знаки для товарів та послуг), географічні вказівки;
 • комерційні таємниці;
 • інші об’єкти, які відповідно до законодавства належать до об’єктів права інтелектуальної власності.

Під час оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності використовуються такі методичні підходи:

 • дохідний,
 • порівняльний,
 • витратний.

НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА ПРОВОДИТЬСЯ У ТАКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ:

 1. Ознайомлення з об’єктом оцінки, умовами угоди, на яку проводитися оцінка;
 2. Визначення бази оцінки, з урахуванням мети оцінки та умов використання її результатів;
 3. Укладання договору проведення оцінки;
 4. Збір та обробка даних та інформації, необхідної для проведення оцінки;
 5. Ідентифікація об’єкта оцінки; аналіз обмежень;
 6. Підбір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур;
 7. Погодження результатів оцінки;
 8. Складання звіту про оцінку та висновку про вартість об’єкта оцінки;
 9. Доопрацювання (актуалізація) звіту та виведення на нову дату (за потребою).

Ціни та терміни виконання оцінки цілісних майнових комплексів, бізнесу, паїв, цінних паперів, майнових прав, нематеріальних активів а також прав на об’єкти інтелектуальної власності визначаються індивідуально при укладанні договору на надання послуг та залежать від виду об’єкта та складності роботи.